O projekcie

Projekt „Kolektory słoneczne dla ciepłej wody użytkowej w Gminie Rejowiec Fabryczny” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Całkowita wartość projektu według złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi 4 047 730,99 zł, zaś wartość dofinansowania 3 161 796,15 zł.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (401 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost potencjałów rozwojowych gminy Rejowiec Fabryczny (przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju) oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego. Celem głównym projektu jest poprawa jakości (czystości) powietrza w gminie Rejowiec Fabryczny poprzez wykorzystanie zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

Cele szczegółowe:

 • Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystaniu OZE;
 • Wyposażenie gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie OZE, poprzez zapewnienie dotacji na zakup kolektorów słonecznych;
 • Ograniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych i energii ze źródeł konwencjonalnych oraz wzrost udziału energii cieplnej produkowanej z OZE;
 • Dywersyfikacja dostaw energii i wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminie;
 • Zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem c.w.u. w gospodarstwach domowych oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców;
 • Obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery;
 • Spadek liczby chorób wśród mieszkańców gminy spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem;
 • Poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, w tym walorów turystycznych, a tym samym stworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, w tym w sektorze energetycznym i agroturystyki.

Gmina zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych.

Rezultaty:

 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego;
 • efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany);
 • mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych).

Efekty:

 • wzrost potencjałów rozwojowych gminy;
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu;
 • wzrost jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie również stan środowiska.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach na terenie gminy 401 szt. o mocy 1,79 MW.

Zasięg projektu:

 • Województwo: lubelskie;
 • Powiat: lubelski;
 • Gmina: Rejowiec Fabryczny;
 • Miejscowości: Gołąb, Józefin, Kanie, Kanie Stacja, Krasne, Krzywowola, Leszczanka, Liszno, Liszno-Kolonia, Pawłów, Toruń, Wólka Kańska, Wólka Kańska-Kolonia, Zalesie Kańskie, Zalesie Krasieńskie.